6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri sorumlusu

Maslak Mah. AOS 9. Sk. No:310/2 İç Kapı No:7 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan TİM OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. (“Şirketimiz”) Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirketimiz tarafından hizmete açılmış olan mobil uygulamada sunulacak olan hizmetlerin sağlayıcısı olmak adına bayilik seçimine ilişkin başvuruların, çalışan ve diğer hizmet alım başvurularının temini,
 • Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi adına; şirketimiz ile iletişime geçen iş sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek,
 • Ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teknik ve güvenlik açısından IT hizmetlerinin sağlanması ve gerekli olması halinde hizmet sağlayıcılardan teknik destek alınması kapsamında;bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, yurt dışı hizmet sağlayıcılar dahil üçüncü taraf kuruluşlardan depolama, barındırma, bakım ve çeşitli teknik destek hizmetlerinin temini, bulut bilişim teknolojisinden faydalanılması,
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, yasal haklarımız ve davalarımızın takibi, sonuçlandırılması, faaliyetlerimizin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, hukuk işlerinin takibi, hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi,
 • Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak gibi amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.
 • Hangi kişisel verilerinizin işleneceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile iletişime geçen kimsenin;

 • Kimlik bilgileri (isim-soyisim),
 • Kurum Bilgileri ( Firma Adı – Ünvanı)
 • İletişim bilgileri (e-posta, adres, telefon, posta kodu)
 • İşlem güvenliği (internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, log kayıtları)
 • Kariyer bilgileri (Özgeçmiş)
 • Şirketimizin sizler ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge ve ekleri kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır.
 • İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlardan sözleşmenin kurulması/ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Gerekli olması halinde Şirketimizin hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı, mal ve/veya hizmet sunan satıcı/sağlayıcılara ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi ve teknik destek alınabilmesi amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız firmalar ile iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara,
 • Yalnızca kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir.
 • Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz,

 • E-posta, posta, telefon görüşmesi, sms, web sitesinde bulunan mesaj kutusu iletileri  vb. yöntemlerle,
 • Şirketimiz ürün/hizmetlerini kullanan, şirketimize ürün/hizmet sağlayan ve Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi içerisinde yer alan müşterilerimizin veya potansiyel müşterilerimizin veri sahibiyle girdikleri hukuki veya ticari ilişkiye dayalı faaliyetlerin icrası sırasında,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel veri sahibinden edinilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için  toplanmaktadır.

Şirketimiz gerektiğinde işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Kanun’un 11. maddesi gereğince yasal haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun m. 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://otobende.com adresinden ulaşabileceğiniz Bilgi Talep Etme Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.