6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan KURUÇEŞME MH. ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CD. 83 A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde bulunan TİM OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. (“Şirketimiz”) ilgili kişinin haklarına ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketlerimize yapılacak başvurular;

  • Bu formu doldurarak ilgili kişinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla ya da
  • İlgili kişi tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirketlerimiz kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle,
  • Form doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak [email protected]  e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)KURUÇEŞME MH. ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CD. 83 A BEŞİKTAŞ / İSTANBULZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla BaşvuruTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla Başvuru[email protected]E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.      
Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)[email protected]E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketlerimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. İlgili Kişi İletişim Bilgileri:
İsim ve Soyisim:   
T.C. Kimlik No:   
Telefon Numarası:   
E-posta:   
Adres:         
  • Lütfen Şirketlerimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi gibi)
□ Müşteri   Şirketlerimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimi belirtiniz:   ………………………………………………………………□ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman   Şirketlerimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimi belirtiniz:   ………………………………………………………………
□ Çalışan   Lütfen çalıştığınız pozisyon bilgisini belirtiniz:   ………………………………………………………………□ Çalışan Adayı   İş Başvurusu /Özgeçmiş Paylaşımı yaptım.   Tarih: …………………………………………………
□ Eski Çalışanım   Çalıştığım Yıllar:     ………………………………………………………….□ Üçüncü Taraf Firma Çalışanı   Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:   ……………………………………………………………
□ Ziyaretçi   Şirketlerimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimi belirtiniz:   ………………………………………………………………□ Diğer(Açıklayınız)
  • Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketlerimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketlerimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (kimlik, ehliyet, vekaletname vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketlerimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi             :

İmza                            :